บทที่ 6 สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์


" สินเชื่อเคหะ" เป็นการให้สินเชื่อเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย

" สินเชื่อสวัสดิการ " เป็นสินเชื่อที่ให้กับข้าราชการ
        และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระยะการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

" สินเชื่อไกรทอง " เป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพของ
       ผู้มีรายได้ประจำ

" สินเชื่อผู้ค้ารายย่อย" เป็นสินเชื่อในการประกอบอาชีพ
       ค้าขายของร้านค้า หาบเร่ แผงลอยหรือรถเข็น

" สินเชื่อวินาศภัย " เป็นการให้สินเชื่อเพื่อบรรเทา
       ความเดือดร้อนอันเนื่องมากจาวินาศภัย เช่น อุทกภัย
       วาตภัย เป็นต้น

" สินเชื่อสู่ภูมิภาค " เป็นการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุน
       ในอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมในท้องถิ่น

" สินเชื่อเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ "
     
เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรม
       ในเขตภูมิภาคตามโครงการพัฒนาชนบท

 

Adobe Reader
Flash Player
Window Media Player
Microsoft Java Virtual Machine or JVM
WinZip
   
 

หน้าแรก | แนะนำอาจารย์ | เข้าสู่บทเรียน | แบบทดสอบ | บรรณานุกรม | ถาม-ตอบ
  Web Links | ประกาศข่าว | ดัชนี | อภิธานคำศัพท์
 
Copyright 2006, All right reserve