:: หน้าหลัก      
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 
หมายเหตุ : username และ password ที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ
ใช้ตัวเดียวกันกับที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียน
@ username ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ MJU
@ รายวิชาที่เปิดสอนบนระบบ LMS เป็นรายวิชาที่ อาจารย์
เจ้าของรายวิชา แจ้งความจำนงค์จะเปิดสอนในแต่ละเทอม
เท่านั้น ไม่ได้เปิดสอนทุกรายวิชา
 
DOWNLOAD : คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทรศัพท์ภายใน 3663, 5712, หรือ 053-873663
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
   
รหัส ชื่อวิชา