คณะวิทยาศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 
หมายเหตุ : username และ password ที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ
ใช้ตัวเดียวกันกับที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียน
@ username ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ MJU
@ รายวิชาที่เปิดสอนบนระบบ LMS เป็นรายวิชาที่ อาจารย์
เจ้าของรายวิชา แจ้งความจำนงค์จะเปิดสอนในแต่ละเทอม
เท่านั้น ไม่ได้เปิดสอนทุกรายวิชา
 
DOWNLOAD : คู่มือการลงทะเบียนวิชา "ภาษาอังกฤษยามเช้า" สำหรับบุคลากร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทรศัพท์ภายใน 5717, 5712, หรือ 053-875717, 053-875712
 
ประกาศทั่วไป

นักศึกษาภาษาที่ยังไม่ได้ลงเบียนเรียน ในรายวิชาที่อยู่ระบบ LMS สามารถลงทะเบียนเข้าเรียน รายวิชาที่ต้องการได้ โดยศึกษาจากคู่มือการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา <Download>

 
LMS News
ี้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ LMS ในรายวิชาที่เปิดสอน โดยใช้ ชื่อและรหัสผ่านเดียวกันดับ ชื่อและรหัสผ่าน ของระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
**** แต่ต้องขึ้นต้นด้วย MJU ตัวใหญ่
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย เบอร์ภายใน 5712, 5717 หรือโทร 053-875712, 053-875717